We wrześniu 2014 rozpoczęła swoją działalność Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Dar Losu” w Legnicy założona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi „Dar Losu”. Założenie szkoły była to inicjatywa rodziców dzieci z autyzmem, dla których z różnych powodów nie było miejsca w innych placówkach edukacyjnych. Szkoła została adresowana dla dzieci z różnym spektrum autyzmu, gdyż obecny system oświatowy nie jest wspierający dla rozwoju tych dzieci. Rok później powołane zostało Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Terapii i Wspomagania dzieci z ASD "Unlock", które założyło Szkołę Podstawową we Wrocławiu. Szkoła w Legnicy i we Wrocławiu to pierwsze w Polsce szkoły o holistycznym charakterze, działające w oparciu o filozofię Handle, która pozwala dostosować program do specjalnych potrzeb edukacyjnych tych dzieci.

16 September

SZKOŁA WE WROCŁAWIU

Published in NASZE DZIAŁANIA

Stowarzyszenie powołało do życia Niepubliczną Szkołę Podstawową "Dar Losu" we Wrocławiu opartą o zasady Handle ( Holistyczne Podejście do Neurorozwoju i Efektywnoścci Uczenia się ) - drugą w Polsce. Metoda ta została opracowana na podstawie książki "Materia autyzmu" Judith Bluestone, która w dzieciństwie sama była autystyczna, ale wyzdrowiała na tyle, aby móc założyć rodzinę i zostać terapeutką osób autystycznych. Z jednej strony autorka posiada szeroką wiedzę z zakresu neurofizjologii, neuropsychologii i neurorehabilitacji. Z drugiej strony całe życie zmagała się z autyzmem. To daje jej wyjątkową perspektywę patrzenia na zaburzenia ze spektrum autyzmu zarówno od środka, jak i od zewnątrz. W książce opisuje to, czego doświadczają ludzie autystyczni. Pisze to ze swojej perspektywy - jako osoby, która sama tego doświadczyła.
W szkole mamy dietetyka.
W naszej szkole dzieci mają prawo do zachowań autystycznych.
Zachowania te traktujemy jak komunikat - najlepszy na ten moment.
Zachowanie jest jedynie objawem, który staramy się rozumieć a nie tłumić.
Szkoła Podstawowa adresowana jest głównie do dzieci, którym problemy rozwojowe z zakresu spektrum autyzmu oraz pokrewnych zaburzeń utrudniają lub uniemożliwiają naukę w masowych placówkach oświatowych. Jest ogólnodostępna i otwarta dla wszystkich dzieci.

Świadomi przeciążenia sensorycznego, jakiego doświadczają nasze dzieci, my - ich rodzice, postanowiliśmy stworzyć im przyjazną przestrzeń do optymalnego rozwoju, miejsce, w którym dopływ bodźców zewnętrznych będzie organizowany w sposób celowy z uwagą na ich reakcje. Zakładamy, że każda nietypowa reakcja, zachowanie jest jedynie komunikatem, sposobem reakcji na świat zewnętrzny na miarę aktualnych możliwości dziecka.

Naszym celem nie jest więc eliminacja tych zachowań a jedynie organizacja warunków nauki w sposób, który zapewni każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Obok realizowania podstawy programowej w oparciu o przepisy oświatowe oferujemy zajęcia terapeutyczne.
Przewodnią metoda terapeutyczną w szkole jest holistyczna metoda Handle, efektywnie wykorzystywana w pracy z osobami z trudnościami w przetwarzaniu bodźców zewnętrznych,z zaburzeniami neurologicznymi a przede wszystkim z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pozostałe metody takie jak:
integracja sensoryczna,
fizjoterapia
kinezjologia edukacyjna,
zajęcia z logopedą
zajęcia z elementami muzykoterapii, ruchu rozwijajacego
zajęcia socjoterapeutyczne
zajęcia z psychologiem
metoda dobrego startu,
terapia pedagogiczna,
arteterapia
biofeedback
są harmonijnie związane z metodą podstawową Handle. Terapeuci i nauczyciele pracują w zespole, pod superwizją. Rodzice dzieci są zaangażowani w pracę zespołów dydaktyczno-terapeutycznych.
Szkoła nie jest placówką specjalną mimo iż większość lub wszystkie dzieci mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Większość dzieci ze spektrum autyzmu jest sprawnych intelektualnie mają jedynie deficyty w sferze społecznej i emocjonalnej i werbalnej. W koncepcji terapii Handle objawy tych deficytów zmniejszają się w warunkach ograniczonej ilości bodźców zewnętrznych, dostosowaniu metod pracy do aktualnych potrzeb dziecka - z akcentem na potrzeby sensoryczne. Dzieci zostały diagnozowane przez skrinerkę Handle i pozostają pod jej opieką terapeutyczną. Diagnoza ta ma na celu określenie potrzeb edukacyjnych dziecka w kontekście jego potencjału neurologicznego.
My rodzice dzieci ze spektrum autyzmu pokładamy duże nadzieje w efektywność placówki, którą tworzymy, a przede wszystkim w to, że nasze dzieci w warunkach komfortu psychicznego, będą mogły uczyć się i rozwijać w optymalny dla nich sposób.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
EDUKACJI, TERAPII I WSPOMAGANIA
DZIECI Z ASD "UNLOCK"
ul. Bazyliowa 12A/7 
51-180 Wrocław
Dolnośląskie

NUMER KONTA:
12 1020 5242 0000 2302 0367 9214
KRS: 0000594935
NIP: 8992780530
REGON: 363454582
Tel.: +48 785 529 679